Svampe
Kalender Kontakt læreren Links

  Generel kursusinformation for DesignMat 01007

  Indledning

  DesignMat er et grundkursus i matematik for studerende på design-fagpakken. Kurset er et helårskursus på i alt 10 point og er normeret til 9 timers arbejde ugentligt.

  Kurset dækker en række fundamentale begreber i lineær algebra og matematisk analyse, som er centrale for ingeniørstudierne.

  Kurset er placeret i skemamodul 2A, dvs. mandage kl. 13:00 - 17:00.

  Eksamen i kurset består af 2 skriftlige 2-timersprøver og 6 sæt afleveringsopgaver. Hver af disse 3 elementer bedømmes efter 7-trinsskalaen og vægtes lige.

  Kurset er bestået, hvis ingen af de 3 delkarakterer er -3, og hvis gennemsnittet af de 3 karakterer uden oprunding er mindst 2.

  Den ugentlige undervisning

  En kursuseftermiddag består af forelæsning fra 13:00 til 14:30 og øvelser fra 15:00 til 17:00.

  Forelæsning

  Ved forelæsningerne bliver de vigtigste og mest centrale emner gennemgået. Vær imidlertid opmærksom på, at hvad der har været gennemgået ved forelæsningerne ikke definerer pensum i kurset. Der kan ved de skriftlige prøver og i de obligatoriske opgaveafleveringer blive stillet spørgsmål i dele af pensum, som ikke har været gennemgået ved forelæsningerne.

  Øvelser

  Efter forelæsningen regnes øvelsesopgaver indenfor det forelæste stofområde.

  Øvelsesopgaverne angives på ugesedlen (se nedenfor). Opgaverne regnes dels med papir og blyant dels med matematikprogrammet Maple.

  Maple

  Foruden håndregning vil i alle dele af kurset Maple blive brugt til beregning og illustration. Man bør derfor medbringe en bærbar computer til undervisningen, hvis man har en. Ellers må man dele computer med en anden studerende.

  Mere information om Maple.

  Ugesedlerne

  Af ugesedlen fremgår

  • hvad der er ugens pensum
  • hvad man bør have set på hjemmefra som forberedelse
  • hvilke øvelsesopgaver, der regnes umiddelbart efter forelæsningen
  • hvilke opgaver, der regnes hjemme ("hjemmeopgaver")

  Obligatoriske opgaveafleveringer

  Nogle af øvelsesopgaverne og nogle af hjemmeopgaverne skal afleveres.

  Det vil ikke på forhånd blive oplyst, hvilke opgaver det drejer sig om. Det vil derfor være en god idé at regne alle opgaverne.

  Hvilke opgaver der skal afleveres vil blive oplyst på hjemmesiden tirsdag morgen ugen før afleveringsfristen. Man har da tid til at færdigpudse besvarelserne, men næppe til at regne opgaverne.

  I hvert semester er der 3 obligatoriske afleveringssæt.

  De i alt 6 sæt bedømmes som en helhed. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Denne karakter indgår i karakteren for kurset med en vægt på 1/3.

  Opgaver og afleveringstidspunkter for foråret 2010

  1. Mandag den 1. marts kl. 12.55.
   • Ugeseddel 2: Øvelse 1 og hjemmeopgave 2.
   • Ugeseddel 3: Øvelse 4 og øvelse 6.
   • Ugeseddel 4: Hjemmeopgave 3.
  2. Mandag den 12. april kl. 12.55.
   • Ugeseddel 4: Øvelse 6.
   • Ugeseddel 5: Hjemmeopgave 1.
   • Ugeseddel 6: Øvelse 3.
   • Ugeseddel 7: Hjemmeopgave 1.
   • Ugeseddel 8: Hjemmeopgave 1.
  3. Mandag den 10. maj kl. 12.55.
   • Ugeseddel 8: Øvelse 7.
   • Ugeseddel 9: Hjemmeopgave 1.
   • Ugeseddel 10: Øvelse 6.
   • Ugeseddel 11: Øvelse 3.
   • Ugeseddel 12: Hjemmeopgave 2.

  Opgaver og afleveringstidspunkter for efteråret 2010

  1. Mandag den 27. september kl. 12.55.
   • Ugeseddel 1: Øvelse 1.
   • Ugeseddel 2: Øvelse 4.
   • Ugeseddel 3: Øvelse 4.
   • Ugeseddel 4: Øvelse 4.
  2. Mandag den 1. november kl. 12.55.
   • Ugeseddel 5: Hjemmeopgave 1.
   • Ugeseddel 6: Øvelse 6.
   • Ugeseddel 7: Øvelse 1.
   • Ugeseddel 8: Øvelse 2.
  3. Mandag den 29. november kl. 12.55.
   • Ugeseddel 9: Hjemmeopgave 1.
   • Ugeseddel 10: Øvelse 2.
   • Ugeseddel 11: Øvelse 4.
   • Ugeseddel 12: Øvelse 4.

  Efter 2-timersprøven i december afleveres de 6 rettede sæt, således at de kan vurderes som en helhed og en karakter kan gives.

  Regler om afleveringerne

  Om de obligatoriske afleveringssæt gælder:

  • Hver person afleverer sin egen selvstændigt udformede besvarelse.
  • Hvert sæt skal afleveres senest på det fastsatte tidspunkt.
  • Tidlig aflevering kan ske enten til mig (PA) på mit kontor i bygning 303 S, lokale 046 eller på DTU MATs sekretariat i samme bygning. Aflevering i sidste øjeblik sker til mig lige før forelæsningen den pågældende mandag.
  • Sættene rettes og tilbageleveres med en af de to læreres rettelser.
  • Kun opgaver som afleveres rettidigt vil blive rettet og kun rettidigt afleverede opgaver kan indgå i den endelige helhedsvurdering af sættene.
  • Afskrift er eksamenssnyd og behandles efter DTUs normale regler herom.

  Udformningen af afleveringssættene

  • Besvarelsens første side skal indeholde
   1. Fulde navn og studienummer
   2. Afleveringsdato
   3. Underskrift
  • Opgavebesvarelsen bør kunne forstås af en medstuderende. Forklaring af hvad der foregår er mindst ligeså vigtig som udregningen.
  • Besvarelsen bør ikke være for omfattende. Fjern overflødige gentagelser.
  • Besvarelsen må gerne være udskrift af et Maple-worksheet, hvis da ikke opgaveteksten siger noget andet!
  • Besvarelsen må gerne skrives i hånden, men bør ikke bære præg af at være en kladde.
  • Besvarelsen skal anbringes i mappe, charteque eller lignende.

  De skriftlige prøver

  Ved sommereksamen holdes en skriftlig prøve på 2 timer. Her stilles opgaver fra forårets pensum.

  Ved vintereksamen holdes også en skriftlig prøve på 2 timer. Her stilles opgaver fra hele årets pensum, men med hovedvægten lagt på efterårets pensum.

  For hver af de to prøver gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Disse karakterer indgår i karakteren for kurset - hver med en vægt på 1/3.

  Alle hjælpemidler kan bruges ved disse prøver, også bærbare computere. Mellemregninger vil dog blive krævet anført.

  Mellemregninger ved 2-timersprøverne

  Mellemregninger skal anføres i rimeligt omfang. Computer eller lommeregner må kun benyttes til kontrol.

  Ved 2-timersprøven efter forårssemestret tillades dog, at udregning af differentialkvotienter og ubestemte integraler ikke dokumenteres, dvs. at man ved disse beregninger kan benytte en computer eller lommeregner og blot anføre resultatet.

  Ved 2-timersprøven efter efterårssemestret tillades desuden, at Gauss-elimination, udregning af determinanter og rødder i polynomier ikke dokumenteres, dvs. at man ved disse beregninger kan benytte en computer eller lommeregner og blot anføre resultatet.

  Hvis kurset ikke bestås

  Hvis man dumper i kurset, har man 2 muligheder:

  1. At tage kurset om.

  2. At gå til en skriftlig 4-timersprøve i et efterfølgende semesters eksamensperiode. Resultatet af denne tæller 100%, og prøven omfatter hele årets pensum.

  Opnår man karakteren -3 ved forårseksamen, er man allerede dumpet, selv om kurset ikke er ovre.
  Man har dog mulighed for fortsat at deltage i undervisningen og tilmelde sig en skriftlig 4-timersprøve ved vintereksamen allerede samme år. Resultatet af denne tæller 100%, og prøven omfatter hele årets pensum.

  Der afholdes ikke sygeeksamen, men der henvises til det tilbud, der gives ovenfor, nemlig at tage en skriftlig 4-timersprøve i et efterfølgende semesters eksamensperiode. Resultatet af denne tæller 100%, og prøven omfatter hele årets pensum.

  Kursusinformation  generelkursusinfo.php
  Sidst ændret: 02.12.2010 kl 11:38:11
  Kort over DTU Søg på webstedet Skriv til webredaktøren