Hellebæk
Calendar Contact information Links

  01141 Complex Analysis

  Here you will find a short dictionary prepared by Bodil Branner 2006 {Translation from English to Danish}. The dicionary is also available as a pdf-file.

  A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | O | P |  Q | R | S | T |  U | V | W | X |  Y | Z

  A

  Absolute value = absolut værdi, 8

  Absolute convergence = absolut konvergens, 237

  Accumulation point = akkumulations-punkt, 43

  Analytic continuation = analytisk fortsættelse, 292

  Analytic function = analytisk funktion, 70

  Antiderivative = stamfunktion, 173

  Arc = kurve uden selvgennemskæringer, 150

  Argument = argument, 17

  Arctic circle = (nordlig) polarcirkel, 45

  B

  Bijective = bijektiv

  Bilinear transformation = bilineær transformation, 389

  Binomial formula = binomial formel, 6, 250

  Boundary = rand, 42

  Bounded set = begrænset mængde, 42

  Branch = gren, 122, 132

  Branch of argument = gren af argument, 18

  Branch of logarithm = gren af logaritme, 119

  Branch, principal = hovedgren, 18, 119

  Branch cut = forgreningssnit, 18, 119

  Branch point = forgreningspunkt, 122

  C

  Cauchy criterion = Cauchy kriterium, 262

  Cauchy estimates = Cauchy vurderinger, 214, 215

  Cauchy product = Cauchy produkt, 247

  Cauchy sequence = Cauchy følge, 262

  Cauchy series = Cauchy række, 263

  Cauchy's integral formula = Cauchy's integralformel, 204, 210, 211

  Cauchy's integral theorem = Cauchy's integralsætning, 187, 194

  Cauchy-Riemann equations = Cauchy-Riemann ligningerne, 73

  Chain rule = kæderegel, 69

  Chordal distance = kordeafstand, 49

  Circle of convergence = konvergenscirkel, 253

  Closed contour = lukket kontur, lukket kurve, 157

  Closed disk (set) = afsluttet cirkelskive (mængde), 42

  Compact = kompakt, 42

  Comparison test = sammenligningskriterium, 236

  Complex conjugate = kompleks konjugeret, 10

  Complex number = komplekst tal, 3

  Complex plane = kompleks plan, 8

  Complex plane, extended = udvidet kompleks plan, 288

  Conformal = konform, 378

  Conjugate = konjugeret, 10

  Connected set = sammenhængende mængde, 40, 44

  Contour = kontur, kurve, 154

  Contour, integral along = kurveintegral, 162, 167

  Contour, length of = længde af kurve, 159

  Convergence = konvergens, 58

  Convergence, Cauchy criterion for = Cauchy kriteriet for konvergens, 262

  Convergence, absolute = absolut konvergens, 237

  Convergence, pointwise = punktvis konvergens, 238

  Convergence, uniform = uniform eller ligelig konvergens, 238

  Cross-ratio = dobbeltforhold, 397

  Curve = kurve, 149

  D

  De Moivre's formula = De Moivre's formel, 29

  Deformation invariance theorem = deformations-sætningen, 186

  Deformation of contours = deformation af konturer (eller kurver), 182

  Denominator = nævner

  Derivative = afledet, 67

  Differentiability = differentiabilitet, 67

  Differential equation = differentialligning, 67

  Differential equation, power series = potensrækker og differentialligning, 258

  Distance = afstand, 9

  Directed smooth arc = orienteret glat kurve uden selvgennemskæringer, 152

  Dirichlet problem = Dirichlet problem, 222

  Dirichlet problem for unit disk = Dirichlet problem for enheds cirkelskiven, 224

  Disk = cirkelskive

  Domain = område, domæne, 40

  Domain of analyticity = analyticitetsområde

  Domain of conformality = område hvor funktionen er konform, 378

  Domain of definition = definitionsmængde, 53

  E

  Entire function = hel function, 70

  Equipotential = ækvipotential, 81

  Essential singularity = væsentlig singularitet, 279, 282

  Essential singularity at infinity = væsentlig singularitet i uendelig, 288

  Euler's equation = Euler's ligning, 27

  Exponential function = eksponential funktion, 27, 111

  Extended complex plane = udvidet kompleks plan, 48, 288

  F

  Fibonacci sequence = Fibonacci følge, 268

  Fixed point = fikspunkt, 92

  Focus, focal point = brændpunkt

  Fractals = fraktaler, 93

  Fundamental region = fundamentalmængde (eller område), 112

  Fundamental theorem of algebra = algebraens fundamentalsætning, 101, 216, 362

  Fundamental theorem of calculus = integralregningens fundamentalsætning, 161

  G

  Generalized Cauchy integral formula = generaliseret Cauchy integralformel, 210, 211

  Generalized circle = generaliseret cirkel, 388

  Geometric series = kvotientrække, 236

  Great circle = storcirkel, 50

  Green's theorem = Green's sætning, 192

  H

  Harmonic conjugate = harmonisk konjugeret, 80

  Harmonic function = harmonisk funktion, 79, 221

  Holomorphic function = holomorf funktion, 70

  Hyperbolic functions = hyperbolske funktioner, 114

  I

  Image = billede, 53

  Imaginary axis = imaginær akse, 8

  Improper integrals = uegentlige integraler, 337

  Independence of path = uafhængighed af vejen, 173

  Infinity (point at) = uendelig (punkt i), 288

  Initial point = begyndelsespunkt, 173

  Integral = integral, 162

  Integral, bounds for = grænser for integral, 169

  Integral, contour = kurveintegral, 167

  Integration by parts = partiel (eller delvis) integration, 179

  Interior point = indre punkt, 39

  Inverse trigonometric functions = inverse trigonometriske funktioner, 134

  Inversion = inversion, 55, 387

  Isolated singularity = isoleret singularitet, 277

  Isotherms = isotermer, 81, 419

  J

  Jacobian = Jacobiant, 78

  Jordan curve theorem = Jordan's kurvesætning, 158

  Joukowski, 57, 438

  Julia set = Julia mængde, 92

  K

  L

  L'H\opital's rule = L'H\opital's regel, 72, 261

  Laplace's equation = Laplace's ligning, 79, 221, 369

  Laurent series = Laurent række, 269

  Leibniz's formula = Leibniz's formel, 248

  Level curve = niveau kurve, 81

  Limit = grænse, 58

  Linear transformation = lineær transformation, 57, 385

  Liouville's theorem = Liouville's sætning, 215, 226

  Logarithm = logaritme, 118

  Loop = løkke, 157

  M

  Maclaurin form = Maclaurin form, 103

  Maclaurin series = Maclaurin række, 242,

  Magnification = skalering, 57, 385

  Mandelbrot set = Mandelbrot mængden, 93

  Mapping = afbildning, 53

  Maximum modulus principle = maksimum modulus princip, 217

  Maximum principle = maksimum princip, 222

  Mean-value property = middelværdi egenskab, 226

  Meromorphic = meromorf, 355

  Minimum modulus principle = minimum modulus princip, 220

  Minimum principle = minimum princip, 222

  Möbius transformation = Möbius transformation, 389, 396, A-19

  Modulus = modulus, 8

  Multiple-valued = flertydig, 118

  M-test = Weierstrass majorant kriterium, 263

  N

  Neighborhood = omegn, 39

  Numerator = tæller

  O

  One-to-one function = en-til-en eller en-entydig funktion, 111

  Open disk (set) = åben cirkelskive (mængde), 39

  Open mapping property = åben afbildningsegenskab, 363

  Orbit = bane, 91

  Order relation = ordnings relation, 7

  P

  Parametrization = parametrisering, 149, 154

  Partial fraction decomposition = dekomponering i stambrøker, 105

  Partial fractions = stambrøker, 105

  Partial sum = afsnit, 235

  Picard's theorem = Picard's sætning, 282

  Piecewise smooth curve = stykkevis glat kurve, 157

  Pointwise convergence = punktvis konvergens, 238

  Polar form = polær form, 18

  Pole = pol, 104, 279

  Pole of order m (or multiplicity) = pol af orden m (eller multiplicitet), 104, 279

  Polygonal path = polygonal sti (eller vej), 39

  Polynomial = polynomium, 61

  Polynomials = polynomier, 99

  Potential = potential, 200

  Power series = potensrække, 252

  Primitive m'th root of unity = primitiv m'te enhedsrod, 34

  Principal branch = hovedgren, 119

  Principal value of argument = hoverværdi af argument, 18

  Principal value of logarithm = hovedværdi af logaritme, 119

  Principal value of integral = hovedværdi af integral, 319

  Pure imaginary number = rent imaginært tal, 4

  Q

  Quadratic formula = løsningsformel til rødder i kvadratisk polynomium, 36

  R

  Radius of convergence = konvergensradius, 253

  Range = værdimængde, 53

  Ratio test = kvotientkriterium, 237

  Rational function = rational funktion, 62, 99

  Real axis = reel akse, 8

  Regular = regulær, 70

  Removable discontinuity = hævelig diskontinuitet, 62

  Removable singularity = hævelig singularitet, 279

  Residue = residuum eller residue, 109, 308

  Residue theorem = residue sætning, 312

  Resistance = modstand, 139

  Riemann hypothesis = Riemann hypotesen, 268

  Riemann mapping theorem = Riemann's afbildningssætning, 380

  Riemann sphere = Riemann-kuglen, 45

  Riemann sum = Riemann sum, 162

  Riemann zeta function = Riemann's zeta funktion, 268

  Roots of unity = enhedsrødder, 34

  Rotation = rotation, 57, 384

  S

  Schwarz-Christoffel transformations = Schwarz-Christoffel transformationer, 407

  Sequence = følge, 235

  Series = uendelig række, række, 235

  Simple pole = simpel pol, pol af orden 1, 280

  Simple zero = simpelt nulpunkt, nulpunkt af orden 1, 278

  Simply connected domain = enkeltsammenhængende område, 184, 193

  Single-valued = entydig (ikke at forveksle med one-to-one = en-entydig), 118

  Singular part = singulær del, 107

  Singularity = singularitet, 278, 279

  Singularity, essential = væsentlig singularitet, 279

  Singularity, pole = pol, 279

  Singularity, removable = hævelig, 279

  Slit plane = opskåret plan

  Smooth arc = glat (eller regulær) kurve uden selvgennemskæring, 150

  Smooth closed curves = glatte (eller regulære) lukkede kurver uden selvgennemskæring, 150

  Streographic projection = stereografisk prjektion, 44

  Strip = strimmel

  T

  Taylor form = Taylor form, 103

  Taylor series = Taylor række, 242

  Terminal point = endepunkt, 173

  Translation = translation, parallelforskydning, 57, 384

  Triangle inequality = trekantsulighed

  Trigonometric functions = trigonometriske funktioner, 113, 114

  Tropic of Cancer = (Krebsens) vendekreds, 45

  U

  Uniform convergence = uniform eller ligelig konvergens, 238, 239

  V

  W

  Washer = pakning, 125

  Wedge = kile, 126

  Weierstrass M-test = Weierstrass majorant kriterium, 263

  X

  Y

  Z

  Zero of order m = nulpunkt af orden m, 277  dictionary.php
  Sidst ændret: 20.08.2010 kl 15:41:17
  Map of DTU Search by Google Write the webmaster